Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 [ThaiScanGOD]

Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

Life Is Money เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อ “ฟุคุโระโควจิ เมกุรุ” ที่ทิ้งชีวิตวัยรุ่นอันซาบซ่าของตนไป และใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการทำงานหนักหาเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาน้องสาวอันเป็นที่รักของเขาเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ซึ่งต้องใช้จำนวนเงินมหาศาล หากแต่ไม่ว่าทำงานหนักเพียงใด เขาก็ไม่สามารถหาเงินจำนวนดังกล่าวได้เลย อีกทั้งเขายังโดนพวกมิจฉาชีพหลอกใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรื่ยไรเงิน ปากบอกว่าจะช่วย แต่พอถึงเวลากลับโดนเชิดเงินหนีอย่างหน้าตาเฉย ทิ้งเขาและน้องสาวตกเป็นจำเลยของสังคม และไม่สามารถขอเงินใครได้อีก

Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15

เรื่องย่อ

Life Is Money เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อ “ฟุคุโระโควจิ เมกุรุ” ที่ทิ้งชีวิตวัยรุ่นอันซาบซ่าของตนไป และใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการทำงานหนักหาเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาน้องสาวอันเป็นที่รักของเขาเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ซึ่งต้องใช้จำนวนเงินมหาศาล หากแต่ไม่ว่าทำงานหนักเพียงใด เขาก็ไม่สามารถหาเงินจำนวนดังกล่าวได้เลย อีกทั้งเขายังโดนพวกมิจฉาชีพหลอกใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรื่ยไรเงิน ปากบอกว่าจะช่วย แต่พอถึงเวลากลับโดนเชิดเงินหนีอย่างหน้าตาเฉย ทิ้งเขาและน้องสาวตกเป็นจำเลยของสังคม และไม่สามารถขอเงินใครได้อีก

Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 1
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 2
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 3
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 4
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 5
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 6
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 7
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 8
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 9
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 10
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 11
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 12
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 13
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 14
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 15
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 16
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 17
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 18
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 19
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 20
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 21
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 22
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 23
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 24
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 25
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 26
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 27
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 28
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 29
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 30
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 31
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 32
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 33
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 34
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 35
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 36
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 37
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 38
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 39
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 40
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 41
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 42
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 43
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 44
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 45
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 46
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 47
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 48
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 49
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 50
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 51
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 52
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 53
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 54
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 55
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 56
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 57
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 58
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 59
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 60
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 61
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 62
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 63
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 64
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 65
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 66
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 67
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 68
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 69
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 70
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 71
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 72
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 73
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 74
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 75
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 76
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 77
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 78
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 79
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 80
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 81
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 82
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 83
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 84
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 85
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 86
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 87
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 88
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 89
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 90
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 91
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 92
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 93
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 94
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 95
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 96
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 97
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 98
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 99
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 100
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 101
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 102
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 103
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 104
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 105
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 106
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 107
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 108
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 109
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 110
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 111
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 112
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 113
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 114
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 115
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 116
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 117
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 118
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 119
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 120
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 121
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 122
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 123
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 124
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 125
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 126
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 127
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 128
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 129
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 130
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 131
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 132
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 133
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 134
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 135
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 136
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 137
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 138
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 139
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 140
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 141
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 142
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 143
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 144
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 145
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 146
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 147
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 148
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 149
Life Is Money เงินคือชีวิต ตอนที่ 1-15 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel